دوره آموزش مشاوره تلفنی

دوره آموزش مشاوره تلفنی

 دوره آموزش مشاوره تلفنی

 ۱۲ ساعت ضمن خدمت تخصصی با کد دوره  ۹۹۵۰۶۹۲۸

 زمان شرکت در آزمون اصلی دوره به صورت ۲۴ ساعته : ۱۴ /۸ /۱۴۰۱ لغایت ۲۳ / ۸ / ۱۴۰۱
 زمان شرکت در آزمون جبرانی دوره به صورت ۲۴ ساعته : ۲۴ /۸ /۱۴۰۱ لغایت ۲۶ / ۸ / ۱۴۰۱

مخاطبین ارجمند محتوای دوره پس از پایان زمان ثبت نام فعال می گردد .

فراگیران محترم می توانند پس از مشاهده  محتوا از تاریخ در آزمون های دوره که

به صورت ۲۴ ساعته فعال است شرکت نمایند . 

نمرات فراگیران محترم پس از اتمام دوره به صورت یکجا ثبت خواهد شد .