دوره های موجود

بررسی و تحلیل روش تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم

بررسی و تحلیل روش تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم

بررسی و تحلیل روش تدریس تفکر و سبک زندگی 

پایه هفتم و هشتم دوره اول متوسطه 

۲۴ ساعت ضمن خدمت با کد دوره  ۹۹۵۰۶۸۶۸

 زمان ثبت نام از تاریخ 6 / ۲/ ۱۴۰۰ لغایت ۱۹/ ۲ / ۱۴۰۰

 شرکت در آزمون به صورت ۲۴ ساعته : ۸ /۲ /۱۴۰۰ لغایت ۲/۲۳/ ۱۴۰۰