دوره های موجود

دوره مداخلات راهنمایی و مشاوره عمومی

 دوره مداخلات راهنمایی و مشاوره عمومی

 دوره مداخلات راهنمایی و مشاوره عمومی

 ۱۲ ساعت ضمن خدمت تخصصی با کد دوره  ۹۹۵۰۶۹۲۹

 زمان شرکت در آزمون اصلی دوره به صورت ۲۴ ساعته :۲۰ /۳ /۱۴۰۱ لغایت ۲۸ / ۳ / ۱۴۰۱
 زمان شرکت در آزمون جبرانی دوره به صورت ۲۴ ساعته : ۲۹ /۳ /۱۴۰۱ لغایت ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۱

مخاطبین ارجمند محتوای دوره پس از پایان زمان ثبت نام فعال می گردد .

فراگیران محترم می توانند پس از مشاهده  محتوا از تاریخ در آزمون های دوره که

به صورت ۲۴ ساعته فعال است شرکت نمایند . 

نمرات فراگیران محترم پس از اتمام دوره به صورت یکجا ثبت خواهد شد .